Tvoříme klima pro budoucnost

Globální změna klimatu se všeobecně považuje za daleko nejvážnější environmentální hrozbu současnosti. Už dnes má řadu negativních projevů a do budoucnosti se očekávají stále vážnější dopady.

prof. Bedřich Moldanzástupce ředitele a dlouholetý bývalý ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Cíl nezvýšit globální teplotu o více než 2ᵒC představuje výzvu pro všechny podniky, včetně těch ve stavebnictví. Jsem ráda, že společnost Skanska je lídrem v oblasti zeleného stavění a aktivně se snaží uhlíkovou stopou svých aktivit snižovat. Věřím, že další podniky budou následovat náš příklad.

Ing. Veronika ČernáVedoucí týmu Green business. Skanska a. s.

Není důležité, zda věříte, že klimatické změny způsobil jen člověk. Důležité je, zda věříte, že člověk nebo firma se má chovat slušně k ostatním a s pokorou k tomu, co nás přesahuje.

Ing. Dan JiránekPrimátor Statutárního města Kladno, bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR

Program SLEDUJEME CO₂

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO₂ je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů. 

Program je jediný svého druhu v ČR a byl odstartován v červenci 2015. V uvedeném roce se program skládal ze dvou částí: značkové a offsetové, přičemž každá z nich obsahovala tři úrovně zapojení. V současnosti program, a tedy i tyto nové webové stránky, představují část značkovou, a informace k části offsetové se nachází na offsetujeme CO2

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO₂ (dále také SLEDUJEME) zprostředkuje udělení nezávislé značky kvality na základě stanovení, výpočtu nebo validace uhlíkové stopy. Do programu se mohou zapojit i zahraniční subjekty.

Odborným garantem a správcem programu je nezávislá česká nezisková organizace CI2, o. p. s., která ve spolupráci s městy, podniky a dalšími partnery systematicky sleduje či ověřuje uhlíkovou stopu řady tuzemských i zahraničních organizací a realizuje odborné činnosti na podporu klimaticky odpovědného podnikání v České republice i jinde.


Přínosy zapojení do programu

Identifikujte rezervy, snižujte náklady

Analýza emisí skleníkových plynů umožní identifikovat potenciální rezervy při provozu, v materiálech nebo výrobě a definovat možné úspory, které pomohou zlepšovat efektivitu fungování podniku.


Informujte investory, dodavatele a odběratele

Informace o „uhlíkové náročnosti“ provozu či služeb podniků jsou také cennými znalostmi, které požaduje stále rostoucí počet investorů, dodavatelů a odběratelů.


Buďte na špičkové úrovni v kvalitě ochrany životního prostředí

Standardizované sledování (GHG Protocol, ISO 14064) a snižování emisí skleníkových plynů začíná být standardem, podobně jako v současné době už jsou např. normy ISO 9001 a ISO 14001.


Posilujte konkurenceschopnost v globálním světě

Stále více odběratelů, zejména ve vyspělých zemích, zajímá uhlíková stopa produktů či vliv výrobků na klima. Environmentální hledisko (např. certifikace v oblasti emisí skleníkových plynů) je také navrženo jako jedno z kritérií v rámci novelizovaného zákona o veřejných zakázkách.


Budujte dobré jméno

Moderní image firmy zahrnuje environmentální hlediska. Jednou z nejdůležitějších součástí se postupně stávají aktivity a opatření zaměřená na ochranu klimatu.


Strategické budování udržitelnosti a ESG

Sledování a snižování emisí skleníkových plynů (tzv. uhlíková stopa) je pro stále více perspektivních podniků významnou součástí strategie udržitelnosti a ESG reportingu.


Záštita

Programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO₂ udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
https://www.mzp.cz/https://www.mpo.cz/

Pověřený partner

CI3, s. r. o., je v současnosti jediným ověřeným partnerem programu, který se zabývá problematikou ochrany klimatu, stanovuje uhlíkovou stopu a prokázal potřebnou expertizu a zkušenosti v této oblasti. Více informací lze nalézt v pravidlech programu. 

https://ci3.co.cz/cs

Finanční podmínky

Cenová rozvaha zařazení do programu vždy vychází ze způsobu zapojení subjektu, rozsahu činností subjektu a úplnosti podkladů (zejména existence výpočtu uhlíkové stopy a dokumentace emisí, kterou má subjekt k dispozici). 

Účast je dobrovolná a není požadován jednorázový poplatek.

 


Kontext

Změna klimatu je jedním z nejdůležitějších globálních problémů dneška. Měnící se klima Země má významné ekologické, ekonomické a společenské důsledky. Napříč vědeckou komunitou existuje shoda o tom, že za nepříznivými klimatickými změnami stojí člověk. Vlády, podniky a jednotlivci proto celosvětově přijímají opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, které jsou hlavní příčinou změny klimatu.

Teprve zrychlující se změny klimatu po roce 2000 a jeho reálné negativní dopady přesvědčily celé globální společenství k razantnímu zvýšení úsilí při ochraně klimatu. Důkazem je Klimatická konference v Paříži konaná v roce 2015, která je považována za historický milník v ochraně klimatu. Výstupní Pařížská dohoda, která vstoupila v platnost v listopadu 2016, a ratifikovalo již 90 % ze 197 signatářských států, počítá se zapojením celého světa do zajištění účinnější ochrany klimatu Země po roce 2020. Aktuálním cílem je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C do konce 21. století oproti předindustriální době. Jedním ze zásadních poznatků vyplývajících z dohody pak je důležitost zapojení soukromého sektoru, finančních institucí i občanské společnosti do aktivit směřujících k řešení změny klimatu.


Značky

Program SLEDUJEME CO₂ nabízí dvě základní možnosti zapojení - dvě značky kvality ověřujících aktivní přístup při ochraně klimatu.

Jsou jimi:

  • SLEDUJEME CO₂
  • UHLÍKOVÁ STOPA PRODUKTU

SLEDUJEME CO₂

Nejjednodušší a současně základní forma zapojení do programu je SLEDUJEME CO₂. Zapojený subjekt (podnik, popř. jiná organizace, město) obdrží příslušný certifikát a je mu propůjčena značka SLEDUJEME CO₂  (po splnění stanovených podmínek).

Pro získání značky je nutné prokázat existující sledování uhlíkové stopy zapojeného subjektu za poslední kalendářní rok (či více let) nebo nově sledování zahájit prvním výpočtem za minulý rok.

Výpočet emisí skleníkových plynů musí splňovat postup předepsaný podle mezinárodních standardů (např. GHG Protocol nebo ISO normy). Provedený výpočet musí být následně ověřen nezávislým subjektem (pokud výpočet nebyl proveden přímo garantem programu).

Pro stanovení uhlíkové stopy se můžete obrátit na pověřeného partnera programu, kterým je společnost CI3 nebo využijte online nástroj pro výpočet uhlíkové stopy

Jak se zapojit

Pravidla_programu_1_1_2023.c0c1.pdf

Potřebujete další informace?
Základní informace jsou k dispozici v pravidlech programu SLEDUJEME CO₂. Najdete zde stěžejní informace o programu, stanovená pravidla a finanční podmínky programu SLEDUJEME CO₂.
Po naplnění podmínek pravidel získáte příslušný certifikát, obdržíte značku a potřebné podpůrné materiály. 

V případě zájmu kontaktuje, prosím, garanta programu: 

CI2, o. p. s., e-mail info@ci2.co.cz, tel. + 420 733 457 578.


Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi